Условия за обучение

 1. При подаване на заявката се определя нивото на подготовка на кандидатите с входящ тест или въз основа на сертификат за завършено ниво на обучение.
 2. Кандидатът се счита за записан в курс на обучение в Училища за Европа с приемането на заявката и след плащане дължимата вноска за обучение в определените размери и срокове.
 3. При годишно обучение в рамките на една учебна година се разработват два графика на обучение, съобразено учебните срокове в общообразователните училища. Училища за Европа е длъжно да съобщи на обучаемите за промените в графика в подобаващ срок. В срока, определен в съобщението за промените, обучаемият има право да поиска, а Училища за Европа се задължава да му предложи друг офис, в който той да продължи обучението си в курс за същото ниво. На база заложените за всяка група хорариуми и предварително обявените за страната почивни дни и ваканции, за всяка група се изготвя разпределение на часовете, изразяващо се в брой занятия за учебната година и продължителност на едно занятие. Разпределението се актуализира след първия учебен срок и в последствие, ако има обявени допълнителни почивни дни за страната.
 4. Официално обявените от МОН ваканции и официални празници, са неучебно време и за Училища за Европа , освен при договореност между обучаемия/ите и Училища за Европа.
 5. При отсъствие на преподавател и при невъзможност от страна на друг преподавател да го замести, Училища за Европа има право да отложи занятията.
 6. Максималният брой обучаеми в една група е 13 човека. При групи по-малки от 6 човека при необходимост се извършва допълнително договаряне за преминаване към индивидуален план на обучение.
 7. При малолетни/непълнолетни обучаеми родителят/настойникът се задължава да информира своевременно Училища за Европа за състояния или заболявания (вкл. хронични) на детето/децата, които могат да повлияят на учебния процес и/или с оглед осигуряването на адекватна учебна среда съобразно потребностите на детето/децата.
 8. При продължителни или системни отсъствия без уважителни причини, както и системни нарушения на дисциплината, Училища за Европа може да изключи обучаемия, ако с поведението си той пречи на провеждането на учебните занятия. В тези случаи платените суми не се връщат.
 9. Вноските за обучение се заплащат авансово в срокове, уточнени при попълване на заявката за обучение.
 10. В цената на всеки курс е включена такса регистрация в размер на 50 лв., която не подлежи на връщане.
 11. При забавяне на плащането в определените срокове обучаемият се счита за самоотписал се. След заплащане на дължимите вноски, обучаемият може да продължи обучението си.
 12. Обучаемият има право да се откаже от курса на обучение, в който се записан. Когато заявлението за отказ е подадено преди началото на курса, от платената сума се приспада само такса регистрация. При подаване на заявлението до 1 /един/ месец след започване на курса, от платената сума се приспада 5 % неустойка от стойността на обучението и такса регистрация. След този срок заявление за отказ се разглежда само при наличие на основателни причини.
 13. Училища за Европа има право да откаже издаването на сертификат за завършено ниво на обучение в случаите, когато обучаемият системно по време на курса е показал слаби резултати.

 

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!